For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Privātuma politika

PORTĀLA WWW.KUNDE.LV

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS

LIETOTĀJIEM, SADRBĪBAS PARTNERIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

 

1. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar portāla www.kunde.lv administrāciju, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@kunde.lv
2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
 

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam portāla lietotāju, izložu, un loteriju dalībnieku, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka mūsu interneta vietnes izmantošanas laikā vai kļūstot par portāla lietotāju, Jūs esat iepazinušies ar šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, loterijas noteikumos, vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs var arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

–          Portāla lietošanas noteikumi (pieejami www.kunde.lv);

–          Sīkdatņu izmantošanas noteikumi (pieejami www.kunde.lv)

 

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?
 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a)       Reģistrēšanās portālā www.kunde.lv nodrošināšana un portāla lietošanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, sazināties ar Jums par Jūsu darbību portālā un/vai portāla izmantošanas līguma izpildi saistītajos jautājumos.

 

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Jūsu vārds, uzvārds, telefona numurs, adrese, e-pasta adrese, lietotāja vārds.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6.panta pirmās daļas b punkts);

–          Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

–          Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā lietotāja un/vai klienta identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

 

b)      Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz portāla lietošanu un/vai pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu regulējošo  normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: lietotāju vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, auditācijas pieraksti par veiktām darbībām portālā.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

 

c)       Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Lietotājavārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, lapas apmeklētāju darbības mājas lapas apmeklējuma laikā

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

–          līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

–          Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai un dalībai mārketinga aktivitātēs.

 

d)      Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

–          Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

4. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
 

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1)      mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2)      personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3)      valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes;

4)      trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram,  tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes.

5. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
 Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1)      IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

2)      citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

6. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.
7. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
 Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

·         personas datus, kas nepieciešami portāla lietošanas uzsākšanai – mēs glabāsim tik ilgi, cik Jūs būsiet portāla lietotājs un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

·         personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

·         Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

·         Auditācijas datus un citus datus, lai pamatotu leģitīmu datu apstrādi mēs glabāsim Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktos noilgumu termiņus – 5 gadus pēc datu apstrādes pārtraukšanas.

8. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
 

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.  Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības iesniedzot attiecīgu iesniegumu un nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@kunde.lv

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

9. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

10. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
 

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu ar portāla lietošanas nodrošināšanu uzņemtās saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt Jūsu portāla lietošanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

11. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
 

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1)      Reģistrējoties un autorizējoties portālā www.kunde.lv, iegūstot datus no Jums paša;

2)      ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

3)      no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

4)      portālā www.kunde.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

12. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

 

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Datu apstrādes paziņojums KUNDE

Top